بازیابی کلمه عبور

لطفا به نکات زیر توجه کنید :
  • نام کاربری خود را با دقت و مطابق با نام کاربری ثبت شده در زمان ثبت نام وارد کنید.
  • فقط یکی از دو مورد ایمیل یا شماره همراه برای بازیابی کلمه عبور نیاز است.
  • در صورتیکه ایمیل را وارد کنید ، کلمه عبور جدید به ایمیل شما از طریق noreply@imenlogo.com ارسال خواهد شد.
  • چنانچه ایمیل را برای دریافت کلمه عبور جدید انتخاب کردید ، ممکن است ایمیل ارسالی از طرف ایمن لوگو در شاخه Spam یا Bulk قرار گیرد. لطفا در صورت عدم مشاهده ایمیل در Inbox این دو شاخه را نیز بررسی کنید.
  • در صورتیکه شماره همراه را وارد کنید ، کلمه عبور جدید از طریق 300056120561 برای شما پیامک خواهد شد.
  • چنانچه شماره همراه را برای دریافت کلمه عبور انتخاب کرده اید از مسدود نبودن دریافت پیامک برای آن شماره مطمئن شوید. درغیر اینصورت پیامک به دست شما نخواهد رسید.
  • دقت کنید نام کاربری و ایمیل یا شماره همراه باید در سیستم ثبت شده باشند درغیر اینصورت هیچگونه اطلاعاتی ارسال نمیگردد.
  • ایمیل یا شماره همراه وارد شده باید قبلا توسط مدیریت سایت تایید شده باشد. ایمن لوگو به هیچ عنوان کلمه عبور را به ایمیل و شماره همراه تایید نشده ارسال نمیکند. در صورتیکه قبل از تایید آنها ، کلمه عبور را فراموش کرده اید با مدیریت وب سایت تماس بگیرید.