انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی


انجمن کسب و کارهای اینترنتی می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم (اکوسیستم) فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه به حمایت کسب و کارهای فعال بپردازد؛ بستری حمایت گر و پویا جهت رشد شرکت های نوپا (استارت آپ ها) باشد

انجمن صنفی کسب و کار اینترنتیدر حال حاضر امکان سفارش این خدمات وجود ندارد.